ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΔΑ: 9ΓΔΞ46907Θ-ΓΛΦ

Θέμα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2024 12:08:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΔΞ46907Θ-ΓΛΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου