ΧΕ-2475 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9Γ6146907Θ-3ΗΥ

Θέμα: ΧΕ-2475 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ6146907Θ-3ΗΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου