ΧΕ-2503 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Α322/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΔΑ: 94ΩΑ46907Θ-Ω6Μ

Θέμα: ΧΕ-2503 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Α322/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:39:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΩΑ46907Θ-Ω6Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου