ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΖΦΠ46907Θ-Μ3Χ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:58:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΦΠ46907Θ-Μ3Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου