Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2561/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΞΛΙ46907Θ-Λ4Ζ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2561/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 12:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΙ46907Θ-Λ4Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου