Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΞΑΖ46907Θ-Ο7Ξ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 13:33:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑΖ46907Θ-Ο7Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου