ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ-ΑΝΤΛΙΑ ΟΣΜΩΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: 6ΡΤΒ46907Θ-Σ7Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ-ΑΝΤΛΙΑ ΟΣΜΩΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 14:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΤΒ46907Θ-Σ7Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου