ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΡΤΦ46907Θ-ΚΜΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 09:37:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΤΦ46907Θ-ΚΜΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου