ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΑΔΑ: 6ΠΤΜ46907Θ-Π1Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 04/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2024 14:49:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΤΜ46907Θ-Π1Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου