ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ ΔΙΑΚ. 62/2023 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 248309) – ΑΔΑ: 6ΛΤΓ46907Θ-9ΨΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ ΔΙΑΚ. 62/2023 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 248309)
Ημερομηνία: 12/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 10:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΤΓ46907Θ-9ΨΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου