ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 91/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV: 33141320-9 & 33141310-6-ΟΡΘΗ – ΑΔΑ: 6ΛΑΥ46907Θ-ΜΞΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 91/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV: 33141320-9 & 33141310-6-ΟΡΘΗ
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 10:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΑΥ46907Θ-ΜΞΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου