ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΔΑ: 6Η8Ρ46907Θ-Ζ6Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 10:26:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8Ρ46907Θ-Ζ6Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου