ΧΕ-2534 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6Ι5Ι46907Θ-ΝΛ4

Θέμα: ΧΕ-2534 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:43:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Ι46907Θ-ΝΛ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου