ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΕΛΟΥ" & "ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ" – ΑΔΑ: 6Ι5446907Θ-763

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΕΛΟΥ"
& "ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ"
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 09:43:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5446907Θ-763
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου