ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑ – ΑΔΑ: 6ΕΞΠ46907Θ-5ΨΤ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 13:48:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΠ46907Θ-5ΨΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου