ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΔΣΥ46907Θ-8ΤΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 14:16:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΣΥ46907Θ-8ΤΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου