ΧΕ-2542 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΔΙΥ46907Θ-ΜΜ3

Θέμα: ΧΕ-2542 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2024 11:24:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΥ46907Θ-ΜΜ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου