ΧΕ-2466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΧΨΖ46907Θ-ΡΙΕ

Θέμα: ΧΕ-2466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:48:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨΖ46907Θ-ΡΙΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου