ΧΕ-2469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 66ΗΠ46907Θ-1ΤΛ

Θέμα: ΧΕ-2469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:29:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΠ46907Θ-1ΤΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου