ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ "ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ" – ΑΔΑ: 64ΨΠ46907Θ-ΩΡΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ "ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ"
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 13:17:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΠ46907Θ-ΩΡΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου