ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ – ΑΔΑ: ΡΡΤΔ46907Θ-ΝΒΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 14:09:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΤΔ46907Θ-ΝΒΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου