ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 82/2023 «ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING (HEMOSPHERE MONITORING)» (CPV:33195100-4) – ΑΔΑ: ΡΨΖ346907Θ-ΚΟΧ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
82/2023
«ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING (HEMOSPHERE MONITORING)»
(CPV:33195100-4)
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 09:54:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΖ346907Θ-ΚΟΧ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου