ΧΕ-2295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΡΗΨΞ46907Θ-ΡΒ2

Θέμα: ΧΕ-2295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:38:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΨΞ46907Θ-ΡΒ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου