ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ – ΑΔΑ: ΨΞΘΝ46907Θ-Ρ5Ο

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 08:04:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΝ46907Θ-Ρ5Ο
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου