ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΚΥΡΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΒΠΕ46907Θ-ΩΩΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΚΥΡΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 10:56:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΕ46907Θ-ΩΩΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου