ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 80/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» CPV: 33124120-2», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΘΔΔ46907Θ-ΥΨΩ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 80/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» CPV: 33124120-2», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 14:28:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΔΔ46907Θ-ΥΨΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου