ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69/2023 [Επαναπροκήρυξη] Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 33140000-3)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.904,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 17.238,96€ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα Δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: ΨΤ2846907Θ-Ι57

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69/2023
[Επαναπροκήρυξη] Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 33140000-3)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.904,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 17.238,96€ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα Δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:45:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2846907Θ-Ι57
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου