ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΑΔΑ: ΨΣΞΔ46907Θ-12Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 10:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΔ46907Θ-12Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου