ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», – ΑΔΑ: ΨΡΝΘ46907Θ-ΕΞΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»,
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 11:53:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝΘ46907Θ-ΕΞΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου