ΧΕ-2256 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΨΟΓ46907Θ-ΓΙ6

Θέμα: ΧΕ-2256 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:02:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΟΓ46907Θ-ΓΙ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου