ΑΠΦΟΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 32/2023 CPV: 33170000-2 – ΑΔΑ: ΨΨΙ146907Θ-4Β8

Θέμα: ΑΠΦΟΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 32/2023 CPV: 33170000-2
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 13:15:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙ146907Θ-4Β8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου