Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2605 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠΩΛ46907Θ-0Δ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2605 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 14:25:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΩΛ46907Θ-0Δ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου