ΧΕ-2317 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΠ0Κ46907Θ-Β4Σ

Θέμα: ΧΕ-2317 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0Κ46907Θ-Β4Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου