ΧΕ-2269 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1938/2023 – ΑΔΑ: ΨΜΥΓ46907Θ-Ψ5Σ

Θέμα: ΧΕ-2269 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1938/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΥΓ46907Θ-Ψ5Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου