ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 470/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΔΠ46907Θ-ΟΙΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 470/2023
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 10:01:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΔΠ46907Θ-ΟΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου