ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ – ΑΔΑ: ΨΗΘΦ46907Θ-ΠΤΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 09:09:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΘΦ46907Θ-ΠΤΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου