ΧΕ-2310 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ & ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΟΣΜΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗΛΘ46907Θ-Μ0Θ

Θέμα: ΧΕ-2310 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ & ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΟΣΜΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:30:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΛΘ46907Θ-Μ0Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου