ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΑΔΑ: ΨΗΙΥ46907Θ-ΡΙΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 08:14:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙΥ46907Θ-ΡΙΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου