Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ – ΤΑΜΠΟΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΙΦΘ46907Θ-ΗΦΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ – ΤΑΜΠΟΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 10:18:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΘ46907Θ-ΗΦΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου