ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 66/2023 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ (CPV:33158400-6)» – ΑΔΑ: ΨΗΔΞ46907Θ-ΞΑΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
66/2023
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ (CPV:33158400-6)»
Ημερομηνία: 06/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/11/2023 14:15:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔΞ46907Θ-ΞΑΝ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου