ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΓΚΘ46907Θ-Ι7Χ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 13:14:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΚΘ46907Θ-Ι7Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου