Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01 – ΑΔΑ: ΨΦΖΒ46907Θ-ΡΙ5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 10:17:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΒ46907Θ-ΡΙ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου