ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΓΑΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΑΔΑ: ΨΕΤΑ46907Θ-ΛΦΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΓΑΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 14:46:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΑ46907Θ-ΛΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου