ΧΕ-2271 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023 – ΑΔΑ: ΨΕΗ946907Θ-Θ5Η

Θέμα: ΧΕ-2271 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:50:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΗ946907Θ-Θ5Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου