Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «LAPTOP για Υπηρεσιακές Ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». – ΑΔΑ: ΨΔΖ046907Θ-ΩΨΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «LAPTOP για Υπηρεσιακές Ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 15:23:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΖ046907Θ-ΩΨΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου