ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.Κ – ΑΔΑ: ΨΧΙΦ46907Θ-Ζ2Ι

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.Κ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 14:34:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΙΦ46907Θ-Ζ2Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου