ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ – ΑΔΑ: ΨΧ2Ο46907Θ-Ζ87

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 13:06:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2Ο46907Θ-Ζ87
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου