ΧΕ-2350 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΧ1646907Θ-ΛΔ8

Θέμα: ΧΕ-2350 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 14:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ1646907Θ-ΛΔ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου