ΧΕ-2213 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΑΒΞ46907Θ-Μ8Ρ

Θέμα: ΧΕ-2213 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:02:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΒΞ46907Θ-Μ8Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου