ΧΕ-2251 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΑΒΒ46907Θ-ΝΩΠ

Θέμα: ΧΕ-2251 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΒΒ46907Θ-ΝΩΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου